سه باب مکتب درولايت بلخ به بهره بردارى سپرده شد


 

 

مزار شريف

آژانس خبرى پژواک ، ٢٤ثور

سه باب مکتب به مصرف مجموعى بيش از نه ميليون و دوصدهزار افغانى ،از سوى وزارت احياء و انکشاف دهات، امروز در ولسوالى دولت آباد ولايت بلخ به بهره بردارى سپرده شد.

اين سه مكتب ابتدائيه يک طبقه اى هر کدام داراى هشت صنف درسى بوده و در ظرف چهار الى شش ماه در قريه های خوشحال آباد، ده نو و مركز ولسوالی دولت آباد  به طور پخته و اساسی اعمار شده اند.

اجمل پيمان سخنگوی وزارت احياء و انكشاف دهات به آژانس خبرى پژواک گفت که اين مکاتب مجموعاً ظرفيت پذيرش سه هزار شاگرد را دارا بوده و همين اكنون در هر سه مکتب، بيش از ٢۶۰۰ شاگرد پسر و ٣٠٠ شاگرد دختر در دو وقت مصروف آموزش علم و دانش می باشند .

  به  گفتۀ  پيمان، مردم قريه های ياد شده، ده فيصد مصارف اعمار اين مكاتب را بدوش داشتند.

سخنگوى وزارت احياء و انکشاف دهات ميگويد که شوراهاى انكشافى قريه هاى متذكره ، اعمار مكاتب را پيشنهاد نمودند كه از طرف وزارت منظور و در اعمار آن، اقدام شد و اكنون شاگردان  در فضاى آرام و خوب به آموزش دروس شان خواهند پرداخت .

همچنان محمد کريم ولسوال دولت آباد، اعمار اين سه مکتب را قدم مهم در عرصه تعليم و تربيه  و حل مشکلات شاگردان، از ناحيۀ نبود جاى عنوان کرد و به آژانس  خبرى پژواک گفت که قبلاً شاگردان زيرخيمه ودرفضاى بازتدريس ميشدند .

. 

 


back

top

home