مزارشريف

 


مسابقات انتخاباتی بزكشي درولایت بلخ دایر شد

 

عبدالروف وقربان شاه درنتیجه مسابقات انتخاباتی بزكشي که درولایت بلخ دایر شده بود بحیث بهترین چاپ انداز شناسایی شدند.
مسابقات بزکشی میان یکصد نفر چاپ انداز از مرکز و ولسوالهای بلخ درمیدان ورزشی مزار شریف اخیرا راه اندازی شده بود و درنتیجه عبدالروف وقربان شاه بحیث بهترین چاپ انداز شناسایی شدند.

 


back

 

home