مزارشريف

 


پنجمین فیستوال بین المللی موسیقی گل سرخ درشهر مزارشریف
 

دراین فیستوال که درایام سال نوبرگزار میگرددبرعلاوه هنرمندان موسیقی کشور، هنرمندان کشورهای ایران ، هندوستان ، پاکستان و تاجکستان اشتراک میکنند.
تیمورشاه حکیمیار رئیس فرهنگ بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی به اژانس باختر گفت، از تاریخ 29 حوت سالروان الی سوم ماه حمل سال 1387 هشتاد برنامه موسیقی در چهارمحل درشهر مزارشریف برگزار می گردد.
راه اندازی فیستوال بین المللی موسیقی ازسال 1383 در شهر مزارشریف ازطرف بنیاد فرهنگ و جامعه بین المللی اغاز یافته و امسال شهر مزارشریف میزبان پنجمین فیستوال دراستانه سال نو میباشد.


back

 

home