مزارشريف

 افزایش صد درصدی عایدات گمرک حیرتان

مسولان شهرک بندری حیرتان درشمال کشوراز افزایش صد درصدی عواید گمرکی طی سال گذشته خورشیدی خبرداند .

قاضی نجیب الله رییس شهرک بندری حیرتان با بیان این که درسال 86 خورشیدی عایدات گمرکی این بندر با صد درصد افزایش بالغ برشصت میلیون دالرامریکای بوده است  گفت : درحالی که درسال قبل ازآن این رقم به سی میلیون دالر می رسید .

رییس شهرک بندری حیرتان درمصاحبه بارسانه ها عمده دلیل افزایش عایداتی دراین گمرک راامنیت مناسب شاهراه ها دراین مسیر، سرمایه گذاری های متعدد تجار وشفافیت درامورات گمرکی ذکرنمود .

وی همچنان از ایجاد ذخیره گاههای مواد نفتی وتاسیسات بندری به ارزش صدها میلیون دالر از سوی سرمایه گذاران وتجارداخلی دراین شهرک مرزی خبرداد .

درهمین حال محمد بهادر آفتاش رییس مواد نفتی دربندرحیرتان نیز از تجهیزنمودن این گمرک مرزی به سیستم های کامپیوتری ولابراتوارهای پیشرفته خبرداده افزود : باتوجه به اینکه روزانه هزاران تن مواد نفتی از کشورهای قزاقستان ، ازبکستان وقرقیزستان وارد افغانستان می شود بمنظورجلوگیری ازورود مواد نفتی بی کیفیت سیستم های کامپیوتری کنترول کیفیت دراین گمرک نصب گردیده است .

این درحالی است که نزدیک به دوماه قبل دستور توقیف بیش از هفتصدهزارتن تیل بی کیفیت که از طریق بندرحیرتان وارد کشور شده بود ازسوی سارنوالی استیناف ولایت بلخ صادرگردید .

بندرمرزی حیرتان که درهفتاد کیلو متری وشمالشرق شهرمزارشریف موقعیت دارد وافغانستان را ازلحاظ تجارتی باکشورهای آسیای میانه وصل می کند از جمله چشمه های عایداتی مهم کشورمی باشد که سالانه از این طریق صد ها میلیون افغانی به خزانه دولت واریز می گردد.

منبع : خبرگزاري صداي افغان
 

 


back

 

home