مزارشريف

 عطامحمد نور درآیین گرامیداشت سال نو در بارگاه روضه مبارک حضرت علی (ع): مردم مسلمان افغانستان با متمسک شدن به باورهای اعتقادی خویش وبه اهتزاز درآوردن علم مبارک منتسب امام علی (ع) به این رسومات عنعنوی وفرهنگی خویش قداست معنوی بخشیده سال نوراآغازمی نمایند

 

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبراللیل والنهاریا محول الحول ول احوال حول حالنا الا احسن الحال .

درآغازین روزبهاروحلول سال جدید خورشیدی که مصادف ومیمون است با ایام سالروزمیلاد مسعود نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) مردم مسلمان افغانستان بابرگذاری مراسم ویژه ای ازپنجهزاروششصدوهشتادوهفتمین سال جشن نوروز استقبال نمودند
 .

تحویل سال نووبرپایی جشن باستانی نوروز که توام وآمیخته با معتقدات اسلامی مردم ینز می باشد درولایت بلخ طی مراسم خاص وباحضورمقامات بلند پایه کشوری ولشکری وتجمع دهها هزارزایرومردم مومن این سرزمین باستانی درزیارتگاه منتسب به امام علی (ع) وبرافراشته شدن علم مبارک شاه اولیا برگذارگردید .

دراین مراسم ابتداعطامحمد نوروالی بلخ باتبریک گفتن سال جدید خورشیدی به همه ای مسلمانان جهان بویژه ملت های همدین وهم فرهنگ بامردم افغانستان با اشاره به قدامت تاریخی جشن نوروزوسال تحویل درفرهنگ سرزمین آریایی ها برگذاری این مراسم را صرفا یک عنعنه باستانی ندانسته گفت : مردم مسلمان افغانستان با متمسک شدن به باورهای اعتقادی خویش وبه اهتزاز درآوردن علم مبارک منتسب به امام علی  (ع) به این رسومات عنعنوی وفرهنگی خویش قداست معنوی بخشیده سال نوراآغازمی نمایند .
 

والی بلخ درادامه صحبت هایش ضمن آنکه سال 1386 رابرای کشورومردم افغانستان سال بیم وامید نامیده وقوع حوادث تروریستی دربرخی ولایات درسال گذشته را برای ملت

 افغانستان درد آور ومصیبت
 بارذکرنموده ازجانب دیگربه دستاوردهای دولت بویژه درولایات شمالی ازجمله ولایت بلخ اشاره نموده افزود : مسولان دولتی دراین ولایت توانسته اند با همکاری مردم امنیت راتامین کشت خشخاش را صفروازبروزهرگونه حوادث تروریستی جلوگیری نمایند
 .

درادامه این مراسم احمد ضیا مسعود معاون اول رییس جمهوری افغانستان نیزمقارن شدن سال جدید با روزهای میلاد مبارک پیامبرعزیزاسلام رابه فال نیک گرفته ازملت ودولت افغانستان خواست باهمبستگی واعتماد به همدیگروبا یک عظم ملی واسلامی درراستای آرامش وشکوفایی کشورگامهای مستحکمی را بردارند .

مسعود ضمن آنکه از تطبیق 75 درصدی پروژههای انکشافی دولت دربخش های مختلف درسال گذشته خبرداد گفت : دولت تلاش خواهد نمود تا درسال جدید نقش موثرتری رادرجهت بهبود وضعیت کشورورفع مشکلات مردم ایفا نماید
 .

معاون اول رییس جمهوری افغانستان ازاحداث بندهای آبی ، پروژههای راهسازی ، توسعه زراعت ، رشد آموزش وپرورش ، توجه به محیط زیست ومبارزه با کشت وتولید مواد مخدربه عنوان پروژه های عملی شده یا تحت پلان یاد نموده خاطرنشان ساخت که افغانستان برای بازسازی متوازن ومورد قبول به چهل میلیارد دالرنیازمند است که قسما آن طی پنج سال گذشته ازسوی جامعه جهانی به این کشورپرداخت گردیده است .

مسعود امنیت ورفاه اقتصادی رادومقوله به هم پیوسته وتفکیک ناپذیردانسته تصمیم دولت افغانستان وجامعه بین الملل برای تامین امنیت بهترورضایت بخش درسال 1387 خورشیدی را جدی ذکرنمود .

گفتنی است که هرساله درایام نوروزبویژه هنگام سال تحویل هزاران تن اززایران ومسافران بهاری ازداخل وخارج ازکشوربه شهرمزارشریف آمده بابرگذاری مراسم خاصی به استقبال سال نوخورشیدی می روند .

منبع : خبرگزاري صداي افغان
 

 


back

 

home