راهپیمایی فرهنگیان در شهر مزار شریف برضد اقدام وزیر اطلاعات و فرهنگ
 


 

 مزارشريف

فرستنده: فهیم خیری

در ارتباطبه برخورد اخیر وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، هزاران تن از نویسندگان، روشنفکران ونهاد های جامعه مدنی راهپیمایی وسیعی را در شهر مزار شریف روزپیش به راه انداختند و عملکرد وزیر اطلاعات و فرهنگ را در مورد جرم پنداشتن کاربرد واژه های دانشکده، دانشگاه و دانشجو به شدت محکوم کردند.

 مظاهره‫کنندگان حرکات وزیر اطلاعات و فرهنگ راخلاف منافع و مصالح ملی و قانون اساسی کشور خواندند و پیامدهای آن‫را جدایی اقوام و ضربه برپیکره وحدت ملی عنوان نمودند .
این افراد در حالی که شعار های بر علیه وزیر اطلاعات و فرهنگ سر می دادند ،برروی دروازه ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تکه سیاه کشانیده و کاریکاتور وزیر اطلاعات و فرهنگ را به عنوان تحفه به رییس جمهور به ولایت بلخ تحویل دادند.
مظاهره کنندگان از کمیسیون مستقل حقوق بشر و شورای ولایتی خواستند تا این مساله را مورد پیگیری قراردهند. این افراد خواستار برکناری آقای خرم از مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ شدند و از حامد کرزی خواستند که نگذارد چنین افرادی باعث ایجاد اختلاف میان ملیت‫های ساکن در کشور شوند.

 

 


back

top

home