مزارشريف

 گزارش مصوبات شورای وزیران در دومین نشست ولایتی در مزارشریف

دومین جلسۀ نوبتی شورای وزیران در سال 1387 در شهر باستانی مزار شریف مرکز ولایت بلخ، با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید، به ریاست جلالتمآب محترم حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردید.
 

در ابتدا، رئیس جمهوری از سترجنرال عطا محمد نور والی بلخ و مسئولین آن ولایت نسبت اتخاذ تدابیر و آمادگی لازم جهت تدویر جلسة شورای وزیران در شهر مزار شریف ابراز قدردانی نموده، پیشنهادات آتی ولایت بلخ را در جلسه مطرح و تصاویب ذیل بعمل آمد:
 

-    وزارت انرژی و آب، سروی و مطالعه احداث بند های آب گردان چشمه شفا و خوش تپه را به منظور تولید انرژی برق و آبیاری آغاز نماید.

-    وزارت اطلاعات و فرهنگ موظف گردید تا قرار داد پروژه احیاء و بازسازی خانقاه و مدرسه سلطان العلما مولانا سید جلال الدین بلخی به ارزش مبلغ سه و نیم ملیون دالر را      که توسط کشور برادر ترکیه تمویل میگردد، عقد نماید.

-    وزارت های مالیه و حج و اوقاف موظف اند تا پلان اعمار کتابخانه و موزیم زیارت روضه مبارک شاه ولایتماب حضرت علی کرم الله وجه را ترتیب نماید.

-    به وزارت تحصیلات عالی وظیفه سپرده شد موضوع ارتقاء مدرسه دارالعلوم اسدیه مزارشریف را مطابق مقرره موسسات تحصیلات عالی مطالعه نموده، در صورت مطابقت      با معیار های موسسات تحصیلات عالی در ارتقاء مدرسه مذکور به موسسه تحصیلات عالی اقدام مقتضی را بعمل آورد.

-    وزارت های انرژی و آب و مالیه موظف شدند تا پروژه کانال و پمپ ستیشن را با استفاده از آب دریای آمو به منظور آبیاری اراضی وسیع ولایت بلخ مطالعه و دیزاین نمایند.

-    وزارت انرژی و آب به منظور تحکیم سواحل دریای آمو که سالانه هزاران جریب زمین را تخریب می نماید، پروژه اساسی و بنیادی تحکیم سواحل دریای آمو را طرح و به        همکاری وزارت مالیه بودجه آنرا شامل پلان انکشافی آینده نماید.

-    وزارت مبارزه علیه مواد مخدر موضوع قرضداری 248000 دو صدو چهل و هشت هزار دالر مصارف ولایت بلخ در امر مبارزه با مواد مخدر طی سالیان 1385 و 1386 را بررسی و به همکاری وزارت مالیه به رفع مشکل اقدام نماید.  

 

متعاقباً رئیس جمهوری از سفر قریب الوقوع خویش جهت اشتراک در کنفرانس سران کشورهای عضو ناتو (سازمان اتلانتیک شمالی) دربخارست پایتخت کشور رومانیا به مجلس خبر داده فرمودند: کنفرانس بخارست از اهمیت خاصی برخوردار است که در سخنرانی من در این کنفرانس، مجموع حقایق، دستاورد ها، مشکلات و کمبود ظرفیت اداره، مبارزه علیه تروریزم و سایر توقعات جمهوری اسلامی افغانستان از کشور های عضو ناتو گنجانیده شده است. رئیس جمهوری فرمودند: در روند پیشرفت و انکشاف در عرصة امنیت، تامین امنیت شهر کابل و ولسوالی های مربوط آن توسط نیروهای اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی بطور مستقلانه صورت خواهد گرفت و برنامة افغانی ساختن امنیت در سایر شهر های کشور با تقویت اردوی ملی و پولیس ملی به تدریج عملی خواهد گردید، رئیس جمهوری افزود که در کنفرانس بخارست سعی بعمل می آوریم  تا در تدوین ستراتیژی ناتو در قبال افغانستان، سهم داشته باشیم.

 

در ادامه جلسه رئیس جمهوری به وزارت های مربوطه هدایات آتی را صادر فرمودند:

 

-    وزارت انرژی وآب موظف گردید تا کار پروژة بزرگ آبرسانی اندخوی را که بیش از یکصد ملیون دالر هزینه دارد و از دریای آمو استفاده بعمل می آید، با موسسة تمویل         کننده پیگیری نماید.

-    وزارت امور زنان اکیداً موظف گردید، موضوع خشونت علیه زنان و اطفال را در سراسر کشور تحت مطالعه قرار داده، در کاهش خشونت علیه زنان و اطفال از طریق آگاهی دادن به فامیل ها و خانواده ها و کمک به ادارات عدلی و قضایی کشور همکاری نموده، مقام ریاست جمهوری را بصورت متداوم در جریان حوادث خشونت ها قرار دهد.

-    همچنان وزارتهای عدلیه، مالیه و معارف مکلف گردیدند تا وضع تغذیة اطفال خورد سال که با مادران شان در زندان ها و توقیف خانه ها بسر میبرند را بهبود بخشند. وزارت معارف در تعلیم اطفال مذکور اقدام و در صورتیکه این امر ایجاب مصارفات بیشتر را نماید، وزارت مالیه هزینه مصارف را در اختیار آن وزارت ها قرار دهد.

-    وزارت شهدا و معلولین، کار و امور اجتماعی توظیف شد در جلسه آینده شورای وزیران چگونگی تشکیل کودکستان ها را توضیح دهد.

-    کمیتة دولتی کمک های اضطراری مکلف گردید تا به شکایات اهالی ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان و سایر ولایات که با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند، رسیدگی نماید. همچنان معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیتة دولتی کمک های اضطراری گزارش مفصلی را در زمینه اجراآت آن کمیته در فصل زمستان سال 1386 به منظور کمک و مساعدت به ولایات آسیب پذیر و آمادگی آن کمیته در سال جاری را به مجلس  بیان نمودند.  

-    وزیر امور زنان نسبت مراقبت و سرپرستی خانمی که در ولایت زابل بطور غیر انسانی توسط شوهرش شدیداً مجروح و معیوب گردیده بود، مورد ستایش قرار گرفته مجدداً موظف گردید الی حل مشکل حقوقی مسله، از خانم مذکور مراقبت و مواظبت نماید.

 

-    وزیر صحت عامه موظف گردید تا کمبود دوکتوران طب عدلی را در کشور جبران نموده، در تربیة کدر های ورزیدة ذکور و اناث در رشتة طب عدلی در داخل و خارج از کشور، اقدام نماید.

-      سپس قضیة شکایت زمینداران ولسوالی بگرام ناشی از تصرف زمین های آنها بدون طی مراحل قانون استملاک بوسیلة  قوت های نظامی، توسط معاون اول ریاست جمهوری مطرح و فیصله بعمل آمد تا کمیسیون موظف قبلی به شمول وزارت های زارعت و آبیاری و انکشاف شهری به موضوع رسیدگی نمایند.

طبق اجندا وزیر زراعت و آبیاری پروژه تشویق دهاقین به کشت سبزیجات و تدارک بودجه به ارزش مبلغ 4.78 ملیون  دالر را برای این پروژه به جلسه مطرح نمود، شورای وزیران تطبیق پروژه متذکره را مفید ارزیابی نموده، آنوزارت را موظف نمود تا با وزارت مالیه در تدارک بودجه پروژة مذکور هماهنگی نماید.

همچنان تقاضای وزارت زراعت وآبیاری مبنی بر تمویل پروژه اضطراری کرایه نمودن تعداد 60  تانکر آب جهت اکمال آب برای حیوانات در چراگاه ها به ارزش مبلغ ششصد و دوازده هزار دالر نیز مورد تایید شورای وزیران قرار گرفت، وزارت مالیه پروژه مذکور را مطالعه نموده، در تمویل آن اقدام نماید.

متعاقباً، تاسیس کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان توسط رئیس عمومی ادارة مستقل حفاظت محیط زیست به جلسه مطرح شد.

شورای وزیران به دلایل استخراج معادن یورانیوم، تصادفات هستوی در کشور های همسایه، دفن زباله های هستوی در کشور های همسایه در داخل سرحدات کشور ایجاد کمیسیون مستقل انرژی اتمی افغانستان را تائید نموده همزمان تقرر پوهاند عبدالحی نظیفی را بحیث رئیس این کمیسیون مورد تائید قرار داد.

طبق اجندا، معاهدات بین المللی به شرح ذیل توسط وزارت امور خارجه به مجلس مطرح ومورد تایید قرار گرفت.

 

·    موافقتنامه در مورد پروژه همکاری تخنیکی برای حمایت از ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان.

·    موافقتنامه در مورد پروژه ظرفیت اداری میان جمهوری اسلامی افغانستان و انجمن انکشاف بین المللی.

·    موافقتنامه در مورد پروژه اصلاحات خدمات ملکی میان جمهوری اسلامی افغانستان و انجمن انکشاف بین المللی.

·    موافقتنامه در مورد پروژه اصلاحات و تنظیم امور مالی بین جمهوری اسلامی افغانستان و انجمن انکشاف بین المللی.

·    تفاهم نامه اعمار دفاتر وزارت عدلیه و اداره لوی څارنوالی در تعدادی از ولایات بین وزارت عدلیه، لوی څارنوالی و گروپ ادارة بین المللی مؤظف در افغانستان.

در ختم جلسه، جلالتمآب رئیس جمهور در حالیکه رئیس بانک انکشافی آسیایی و سفیر کشور کوریای جنوبی نیز حضور داشتند، کار سرک مزار شریف- دره صوف را با قطع نوار افتتاح نمود.

این سرک بطول 130 کیلومتر و به ارزش 68 ملیون دالر امریکایی دیزاین، تعمیر و قیرریزی میگردد که بودجه آن از طریق بانک انکشافی آسیایی تامین میشود.

منبع : خبرگزاري صداي افغان
 

 


back

 

home