والى بلخ بر پروژه هاى بازسازى در آن ولايت انتقاد کرد
 


 

 مزارشريف

 آژانس خبرى پژواک ،٢٥ سرطان

 

والى بلخ از برخى وزارت ها و مؤسسات غير دولتى در بخش پروژه هاى بازسازى در اين ولايت انتقاد نمود.

 

عطامحمد نور والي بلخ اين انتقاد را در اجلاسى نمود که  روز گذشته ،از سوى دارالانشاى ستراتيژى انکشافى ملى افغانستان و نماينده گان وزارتها و مردم ولايت بلخ در شهر مزار شريف، بخاطر منظورى پروژه هاى بزرگ عام المنفعه داير شده بود.

 

نور گفت که ولايت بايد منحيث واحد بودجوى قبول شود و  والى بايد در انتخاب پروژه ها صلاحيت مشورۀ مستقيم  با مردم را داشته باشد.

 

وى ادعا کرد: ((  افغانستان بانک از پول مملوست و اين پولى است که از مردم بنام تکس و ماليه ميگيرند،اما والى حق ندارد چند فيصد آنرا براى امور بازسازى  و امور  ولايت مصرف کند، بايد اين حق به والى ها داده شود .))

 

والى بلخ مدعى شد که اکثر وزارتها توان عملى کردن پروژه هاى انکشافى را ندارند  

دونر ها بايد قرار داد پروژه ها را در هر ولايت با وزارت مربوطه امضاء نکند، بايد اين حق نيز به والى مختص گردد.

 

موصوف برخى مؤسسات غير دولتى ( انجيو) ها را در بلخ نيز متهم به فعاليتهاى خود سرانه نموده، گفت که اين مؤسسات  نمىخواهند ولايت  از پلان و پاليسى آنها خبر شود .

 

عطا محمد نور بدون مشخص ساختن کدام وزارت و مؤسسه ادعا کرد : (( بعضى اوقات يک وزارت با يک مؤسسه قرار داد ميکند وصرف ولايت را در افتتاح کار خود خبر مينمايد، اما نمى دانيم که چه مبلغ ، چطور و در کدام مورد مصرف ميشود و آيا مورد قبول مردم است يا نه . ))

 

اما محمد عثمان فهيم مسؤول دارالانشاى ستراتيژى انکشافى ملى افغانستان که با نماينده گان وزارتخانه ها جهت منظورى ٨٠ پروژه وارد بلخ شده است، ميگويد که  جلسه شان که براى چند روز آينده نيز ادامه پيدا ميکند، بخاطرى است که نماينده گان   پروژه هاى مورد ضرورت مردم را ارائه بدارند تا دولت آنرا شامل ستراتيژى ملى نموده و تطبيق کند.

همچنان على رضاء نمايندۀ وزارت عدليه در پروژه ستراتيژى ملى افغانستان گفت که تا جايى با گفته هاى والى بلخ ، موافق است، اما اين گفته ها تا دوسال قبل درست بود، ولى حالا اگر کسى چنين ادعايى ميکند، قابل قبول نيست .

 

وى افزود که آنها به نماينده گى وزارت عدليه،صلاحيت دارند که پروژه ها را در ولايات  درست عملى کنند.

 

على رضاء در مورد واحد بودجوى ولايات گفت که  بايد هر ولايت صلاحيت پروژوى داشته باشد نه بودجوى، اگر صلاحيت بودجوى داشته باشد، امکان سوء استفاده زياد وجود ميداشته  باشد .

 

محمد ابراهيم نمايندۀ رياست عمومى  فساد ادارى که با هيئت ستراتژى ملى ،از کابل وارد بلخ شده است، نيز گفت که  اگر صلاحيت بودجوى به ولايات شود، بودجه به ولايات مانند دايکندى که هيچ عايد ندارد از کجا پيدا شود!

 

او اظهار داشت : (( با چنين کارى يکنوع بى عدالتى صورت ميگيرد و مرکزيت از بين ميرود.))

 

والى بلخ  در سخنانش از تيم بازسازى ولايتى تحت قومانده سويدن در بلخ نيز انتقاد کرد و ادعا نمود که  اين تيم ،حتى يک ديوار هم در بلخ ايجاد نکرده است .

 

عطا محمد نور گفت : (( ما فکر ميکرديم که اين کشور کوچک شايد کارى براى مردم در بلخ انجام بدهد، اما از اين کشور هم هيچ کارى ساخته نشد.))

 

  والى بلخ هفتۀ گذشته نيز مدعى بود که تيم هاى پى آر تى در ساير ولايات صد ها ميليون دالر را در بخش امور بازسازى مصرف ميکنند، اما در ولايت بلخ هيچ کارى نکرده است .

 

اما پيرتى  Pertti  قوماندان پى آر تى سويدن در ولايت بلخ ميگويد که ٢٠٠٠ پروژه بازسازى را در افغانستان به شمول ولايت بلخ زير کار گرفته و کمکهاى  کشور متبوعش را مستقيماَ به دولت افغانستان ميدهند.

 

وى مى افزايد که در وقت پروژه هاى باز سازى ، از کمک کشور مربوطه ياد آورى نمى شود،به همين علت اينگونه مشکلات ايجاد ميگردد.

 


back

top

home